Ενημέρωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΑΛΑΣΣΑ

Η ΑΕΝΑOΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η “Εταιρεία”) συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του Φεστιβάλ ΘΑΛΑΣΣΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ (GDPR) και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία Ν. 4624/2019.

Γιατί συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες;
Η παρούσα Ενημέρωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η ΑΕΝΑOΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η “Εταιρεία”) συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του Φεστιβάλ ΘΑΛΑΣΣΑ. Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την έκδοση ενός μοναδικού αριθμού εγγραφής προκειμένου να επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται από τους συνεργάτες μας κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο Φεστιβάλ. Αυτή η Ενημέρωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με την νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η “Εταιρεία” βάσει του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ ((GDPR Art.6) και του Ν. 4624/2019.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;
Η Εταιρεία επεξεργάζεται, συλλέγει και αποθηκεύει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών για εσάς:
Προσωπικά στοιχεία: Όνομα / επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα και τα διατηρούμε σε ηλεκτρονικά αρχεία χρησιμοποιώντας συνδυασμό πρακτικών εργασίας και τεχνολογίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας παραμένουν εμπιστευτικές και ασφαλείς.
Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα;
Οι πληροφορίες σας κοινοποιούνται εσωτερικά ή και σε παρόχους υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων τους) ή και σε τρίτους που επεξεργάζονται πληροφορίες για λογαριασμό μας.

Πόσο καιρό θα διατηρούνται οι πληροφορίες σας;
Τα Προσωπικά Δεδομένα αποθηκεύονται από την Εταιρεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο, αποκλειστικά για τους σκοπούς του Φεστιβάλ και δεν υπερβαίνουν τη διάρκειά του. Μετά την περάτωση του Φεστιβάλ όλα τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
ΑΕΝΑOΣ ΘΑΛΑΣΣΑ
3, Μαυρομιχάλη,
18531 Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ. +30 210 4121980

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που επιβάλλονται από σχετικές νομοθετικές διατάξεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα (GDPR Art.12-21):
• Το δικαίωμα ενημέρωσης
• Το δικαίωμα πρόσβασης
• Το δικαίωμα διόρθωσης
• Το δικαίωμα διαγραφής
• Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
• Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
• Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Ενημέρωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:
Email: grants@thalassafoundation.com

Scroll to Top